۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
فعالیت های نیمسال اول و دوم 1396

جدول فعالیتهای مرکزمهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی ترم مهر96

مجریان آزمون

زمان آزمون آسکی

مدرسین

زمان ومکان اجرا

نام درس و ورودی

خانم ها:

پورنوروز-کاظمیان- سمیه رمضانلی آقایان: منتصری-عباسی- رفیعی پور

22/8/96 ساعت 8 صبح

خانم ها: سمیه رمضانلی-پورنوروز آقایان: رفیعی پور

سه شنبه ها: 10-12

چهارشنبه ها: 10-12

اصول و فنون مهارت های بالینی

)اتاق عمل 97 (

 

آقای: عباسی 

خانم: پیشگر

 96/10/28

ساعت8صبح

آقای: عباسی 

خانم: پیشگر

دوشنبه ها: 8-12

بیهوشی1 (هوشبری97)

 

 

جدول فعالیتهای مرکزمهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی ترم بهمن 96

مجریان آزمون

زمان آزمون آسکی

مدرسین

زمان ومکان اجرا

نام درس و ورودی

آقایان: عباسی-منتصری-کاظمیان-ایمانیان

 

 97/3/7

آقایان: عباسی-منتصری

خانمها ایمانیان-کاظمیان

 

چهارشنبه ها 10-12

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل (هوشبری 98)

خانم ها پرنداور-ایمانیان

 97/3/18

خانمها پرنداور-ایمانیان

یکشنبه ها 10-12

دوشنبه ها 10-12

نشانه شناسی و معاینات بالینی

)هوشبری97 (

 

تاریخ :
1400/10/14
تعداد بازدید:
134
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal