۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
فعالیت های نیمسال اول و دوم 1398

جدول فعالیتهای مرکزمهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی نیمسال اول 1398

مجریان آزمون

زمان آزمون آسکی

مدرسین

زمان ومکان اجرا

نام درس و ورودی

خانم ها:

پورنوروز-کاظمیان- سمیه رمضانلی آقایان: منتصری-عباسی- رفیعی پور

22/8/98 ساعت 9 صبح

خانم ها: سمیه رمضانلی-پورنوروز آقایان: رفیعی پور

سه شنبه ها: 10-12

چهارشنبه ها: 10-12

اصول و فنون مهارت های بالینی

(اتاق عمل 97 )

 

آقای: عباسی 

خانم: پیشگر

 98/10/28

ساعت8صبح

آقای: عباسی 

خانم: پیشگر

دوشنبه ها: 8-12

بیهوشی1 (هوشبری97)

 

 جدول فعالیتهای مرکزمهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی نیمسال دوم 1398

مجریان آزمون

زمان آزمون آسکی

مدرسین

زمان ومکان اجرا

نام درس و ورودی

آقایان: عباسی-منتصری-کاظمیان-ایمانیان

 

 99/3/7

آقایان: عباسی-منتصری

خانمها ایمانیان-کاظمیان

 

چهارشنبه ها: 10-12

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل(هوشبری 98)

خانم ها پرنداور-ایمانیان

 99/3/18

خانمها پرنداور-ایمانیان

یکشنبه ها: 10-12

دوشنبه ها: 10-12

نشانه شناسی و معاینات بالینی

(هوشبری97)

خانم جوادپور

 99/3/10

 99/3/11

خانم جوادپور

شنبه ها:8-10

مراقبت پرستاری درمنزل

)پرستاری(97

 

تاریخ :
1400/10/14
تعداد بازدید:
154
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal